ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่  อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๓๐   โทร ๐  ๔๒๔๕  ๑๐๕๕  

 
 
นายภุชงค์ ชานันโท
นายกเทศมนตรี เบอร์โทร.0993091111
นายชนินทร์ โล่ห์วัชรินทร์
รองนายกเทศมนตรี เบอร์โทร 0836601115
นายเจริญศักดิ์ บุญดี
รองนายกเทศมนตรี เบอร์โทร 0836601115
นายประเวทย์ งามวิเศษ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เบอร์โทร 0817088947
นายวุฒิชัย วงศ์ประกรณ์กุล
เลขานายกเทศมนตรี เบอร์โทร 0885527790
 
 
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
เช็คอีเมล์
ท้องถิ่นจังหวัด
จังหวัดหนองคาย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน กพ.
สายด่วนรัฐบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
กระทรวงมหาดไทย
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
กรมพัฒนาชุมชน
กรมการค้าภายใน
ททท
จัดซื้อ-จัดจ้าง
OTOP
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์