ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่  อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๓๐   โทร ๐  ๔๒๔๕  ๑๐๕๕  

 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล

1.  ประวัติความเป็นมา
     เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาลตำบล ศรีเชียงใหม่เป็นรูปช้างเผือก

2.  สภาพทั่วไป
อาณาเขต
     หลักเขตที่ 1 ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ทางทิศเหนือของทางหลวงแผ่นดิน (หมายเลข  211) เป็นเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดิน (หมายเลข  211) ที่จุดซึ่งห่างจากที่ตั้งที่ว่าการอำเภอศรีเชียงใหม่ไปทางทิศตะวันตก  ระยะทาง  3487.4394 เมตร ไปทางทิศเหนือ จากจุดศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน (หมายเลข 211)  ระยะทาง  886.8369 เมตร
     ทิศเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 เลียบริมฝั่งแม่น้ำโขงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงทางทิศเหนือจากจุดศูนย์กลางของทางหลวงแผ่นดิน (หมายเลข211) ระยะทาง 196.5201 เมตร     ทิศตะวันออก ตั้งแต่หลักเขตที่ 2 เป็นแนวตรงไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากหลักเขตที่  2  ระยะทาง  847.3431  เมตร
     ทิศใต้ ตั้งแต่หลักเขตที่ 3 เป็นแนวตรงไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากหลักเขตที่ 3  ระยะทาง 4259.8840  เมตร
     ทิศตะวันตก ตั้งแต่หลักเขตที่ 4 เป็นแนวตรงไปทางทิศเหนือบรรจบหลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากหลักเขตที่ 4 ระยะทาง  1664.9145 เมตร
ลักษณะและที่ตั้ง
     ลักษณะพื้นที่เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ มีลักษณะคล้ายสี่เหลี่ยมคางหมูยาวไปตาม แม่น้ำโขงตั้งอยู่ในเขตชุมชนอำเภอศรีเชียงใหม่
พื้นที่
     พื้นที่ทั้งหมดของเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ มีประมาณ 5.2 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 1 ตำบล 7  หมู่บ้าน คือ


                   หมู่ที่   1   ตำบลพานพร้าว  ชุมชนวัดธาตุดำ,ชุมชนวัดหาดปทุม

                   หมู่ที่   2   ตำบลพานพร้าว  ชุมชนวัดกลาง

                   หมู่ที่   3   ตำบลพานพร้าว  ชุมชนวัดสุมงคลฯ

                   หมู่ที่   4   ตำบลพานพร้าว  ชุมชนวัดเจียมปรางค์

                   หมู่ที่   5   ตำบลพานพร้าว  ชุมชนวัดสพานทอง

                   หมู่ที่  13  ตำบลพานพร้าว  ชุมชนวัดช้างเผือก

                   หมู่ที่  14  ตำบลพานพร้าว  ชุมชนตลาดสด

                   มีชุมชนทั้งหมด  8  ชุมชน

                   1.  ชุมชนวัดธาตุดำ

                   2.  ชุมชนวัดหาดปทุม

                   3.  ชุมชนวัดกลาง

                   4.  ชุมชนตลาดสด

                   5.  ชุมชนวัดช้างเผือก

                   6.  ชุมชนวัดสุมงคล

                   7.  ชุมชนวัดเจียมปรางค์

                   8.  ชุมชนวัดสะพานทอง

     ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือห่างจากอำเภอท่าบ่อ 15 กิโลเมตร ทิศใต้ห่างจาก  กิ่งอำเภอโพธิ์ตาก 25  กิโลเมตร  และทางทิศตะวันตกห่างจากอำเภอสังคม  39  กิโลเมตร  ระยะทางเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ถึงจังหวัดหนองคาย  56  กิโลเมตร และระยะทางถึงกรุงเทพมหานคร 647 กิโลเมตร
     ประชากรในเขตเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2558 มีทั้งหมด  7,142  คน  แยกเป็นชาย  3,575  คน  หญิง  3,567  คน  จำนวน  2,629  ครัวเรือน
 

หมู่ที่

ชุมชน

ครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

หมายเหตุ

0

1

2

3

4

5

13

14

ทะเบียนกลาง

วัดธาตุดำ,หาดปทุม

วัดกลาง

วัดสุมงคลฯ

วัดเจียมปรางค์

วัดสพานทอง

วัดช้างเผือก

ตลาดสด

3

725

440

443

291

296

210

221

315

738

442

606

485

472

235

282

288

749

475

611

480

477

231

256

603

1,487

917

1,217

965

949

466

538

ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2558

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่

รวม

2,629

3,575

3,567

7,142 

 ความหนาแน่นของประชากร  พื้นที่   5.2 ตร.กม.   จำนวนประชากร  7,142  คน 2,629 ครัวเรือน

    ประชากร  7,142  =  1,373 คน/ตร.กม.

     ครัวเรือน 2,629  =  505 ครัวเรือน/ตร.กม.

ลักษณะภูมิประเทศ

     สภาพพื้นที่เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ เป็นที่ราบและลาดเอียงจากทิศเหนือฝั่งแม่น้ำโขงลงมาทางทิศใต้ สภาพโดยทั่วไปเป็นดินเหนียวมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง พื้นที่ส่วนมากจะเป็นที่อยู่อาศัย อาคาร บ้านเรือน ร้านค้า  สถานที่ราชการ  และวัด  มีการปลูกพืช ทำนาบางส่วน

สภาพภูมิอากาศ

          สภาพอากาศโดยทั่วไป อยู่ในเขตอากาศแบบชาวนนา ฤดูฝนจะได้รับอิทธิพลจาก ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ อากาศมีความชุ่มชื้น ฤดูหนาวจะได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทำให้อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน   ฤดูหนาว
     - ฤดูร้อนอุณหภูมิเฉลี่ย  38 - 41 องศาเซลเซียส
     - ดูหนาวอุณหภูมิเฉลี่ย 16 - 18 องศาเซลเซียส
     - ฤดูฝนอุณหภูมิเฉลี่    30 - 36 องศาเซลเซียส

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคม
ทางหลวงแผ่นดิน

1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) เริ่มตั้งแต่จังหวัดสระบุรีมาสิ้นสุดจังหวัดหนองคาย
2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 211 แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ที่บ้านหนองสองห้อง ตำบลค่ายบกหวาน จังหวัดหนองคาย ผ่านอำเภอท่าบ่อ อำเภอศรีเชียงใหม่  อำเภอสังคม  ไปสิ้นสุดอำเภอปากชม  จังหวัดเลย
3. ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2266 แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 211 บริเวณอำเภอศรีเชียงใหม่ไปสิ้นสุดบ้านกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ทางหลวงชนบทในเขตเทศบาล

1. ถนนริมโขง (ถนนเลียบแม่น้ำโขง) 1 สาย ความยาว 3.5 กม.
2. ถนนประชาอุทิศ 1 สาย ความยาว 4.2 กม.
3. ถนนซอย จำนวน 50 สาย

ตารางแสดงสภาพถนน,ซอยในเขตเทศบาล

 

ชื่อถนน,ซอย

ความยาว

(เมตร)

ความกว้าง

(เมตร)

ลักษณะผิว

ถนน,ซอย

สภาพ

ถนน,ซอย

ถนนริมโขง

3,500

5

 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
เช็คอีเมล์
ท้องถิ่นจังหวัด
จังหวัดหนองคาย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน กพ.
สายด่วนรัฐบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
กระทรวงมหาดไทย
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
กรมพัฒนาชุมชน
กรมการค้าภายใน
ททท
จัดซื้อ-จัดจ้าง
OTOP
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์