ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่  อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๓๐   โทร ๐  ๔๒๔๕  ๑๐๕๕  

 
 
ประกาศเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ และ ระยะเวลาการประชุมสามัญ ประจำปี 2563

      

รายงานประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.

      

รายงานประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.

      

รายงานประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.

      

รายงานประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.

      

รายงานประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.

      

12 3 4 5
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
เช็คอีเมล์
ท้องถิ่นจังหวัด
จังหวัดหนองคาย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน กพ.
สายด่วนรัฐบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
กระทรวงมหาดไทย
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
กรมพัฒนาชุมชน
กรมการค้าภายใน
ททท
จัดซื้อ-จัดจ้าง
OTOP
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์