ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่  อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๓๐   โทร ๐  ๔๒๔๕  ๑๐๕๕  

 
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

      

พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ

     

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

      

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

      

พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

      

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

      

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

      

พระราชบัญญัติแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

      

พระราชบัญญัติเทศบาล 2496

      

12
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
เช็คอีเมล์
ท้องถิ่นจังหวัด
จังหวัดหนองคาย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน กพ.
สายด่วนรัฐบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
กระทรวงมหาดไทย
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
กรมพัฒนาชุมชน
กรมการค้าภายใน
ททท
จัดซื้อ-จัดจ้าง
OTOP
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์