ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่  อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๓๐   โทร ๐  ๔๒๔๕  ๑๐๕๕  

 
 
รายงานผลการนาแผนป้องกันการทุจริตไปปฏิบัติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลตาบลศรีเชียงใหม่

     

รายงานผลการนาแผนป้องกันการทุจริตไปปฏิบัติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน

     

รายงายผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริตปี 2563

      

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริตปี 2564

      

๔.๓.๒

      

๔.๓.๑

      

๔.๒.๓

      

๔.๒.๒

      

๔.๒.๑

      

12 3 4 5
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
เช็คอีเมล์
ท้องถิ่นจังหวัด
จังหวัดหนองคาย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน กพ.
สายด่วนรัฐบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
กระทรวงมหาดไทย
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
กรมพัฒนาชุมชน
กรมการค้าภายใน
ททท
จัดซื้อ-จัดจ้าง
OTOP
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์