ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่  อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๓๐   โทร ๐  ๔๒๔๕  ๑๐๕๕  

 
 
ศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๓)

      

ศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๓)

      

ศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๓)

      

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๓)

      

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงปล่อยสุนัข - แมว พ.ศ.๒๕๕๙

      

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๓)

      

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๓)

      

ประมาณการรายจ่าย ประจำปี 2564

      

ประมาณการรายรับ ประจำปี 2564

      

 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
เช็คอีเมล์
ท้องถิ่นจังหวัด
จังหวัดหนองคาย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน กพ.
สายด่วนรัฐบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
กระทรวงมหาดไทย
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
กรมพัฒนาชุมชน
กรมการค้าภายใน
ททท
จัดซื้อ-จัดจ้าง
OTOP
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์